SKÅNSKA HISTORISKA ÅRTAL

 


1134 - 4 juni

Slaget vid Fotevik1219 - 15 juni

Dannebrogen kommer enligt sägnen nerseglade över den danska hären i slaget vid Lyndanisse (Lindenes) vid Reval, och detta leder mirakulöst nog till att danskarna därför vänder ett hotande nederlag i seger. Dannebrogen är världens äldsta i bruk varande nationsflagga.


1145 - 1 september

Lunds domkyrka och dess högaltare invigs av ärkebiskop Eskil.


1332 - 19 januari

Vid ett möte i Kalmar hyllas Magnus Eriksson Smek som Skånes kung.


1360 - 4 juli

Valdemar Atterdag intar Malmö, och Skåne blir kort tid därefter åter danskt.


1387 - 10 augusti

Margrete hyllas i Skåne som Danmarks fuldmægtige frue og husbonde.


1481 - 1 juli

Christian II föds på Nyborgs slott.


1520 - 4 november

Christian II kröns i Storkyrkan i Stockholm till kung även över Sverige.


1523 - 21 juli

Fredrik I hyllas av skåningarna på S:t Libers hög vid Lund.


1524 - 2 februari

Det Christian II:trogna Malmö kapitulerar inför Fredrik I:s övermakt.


1525 - 28 april

Søren Norby lider nederlag vid Lund och 100 av hans män stupar i slaget.


1525 - 11 maj

Slaget vid Bunketofta. 300 bönder stupar och 1 500 tas till fånga. Johan Rantzaus väldrillade soldater krossar vid detta tillfälle Otte Stigsens skånska bondehär.


1534 - 28 maj

Malmöborna intar Malmöhus och jämnar slottet med marken.


1534 - 10 augusti

Greve Christoffer hyllas på Christian II:s vägnar i Lund som riksföreståndare.


1535 - 18 augusti

Christian III hyllas i Lund av skåningarna som dansk kung.


1563 - 31 juli

Fredrik II och Danmark-Norge förklarar Erik XIV och Sverige krig. Det nordiska sjuårskriget inleds därmed.


1570 - 13 december

Fredstraktaten mellan Danmark-Norge och Sverige undertecknas i Lübeck och det nordiska sjuårskriget avslutas.


1611 - 4 april

Danmark förklarar Sverige krig. Kalmarkriget inleds.


1612 - 8 februari

Den svenske kungen, Gustav II Adolf, håller på att mista sitt liv under en strid mot överlägsna danska styrkor på Vittsjöns is.


1645 - 3 augusti

Fredstraktaten mellan Danmark-Norge och Sverige undertecknas i Brömsebro.


1658 - 26 februari

Fredstraktaten mellan Danmark-Norge och Sverige undertecknas vid Roskilde. Därmed förlorar Danmark Skåne,Halland och Blekinge, d v s en tredjedel av moderlandet, och roskildefreden blir därmed den hårdaste som Danmark någonsin undertecknat.


1659 - 11 februari

Den svenska stormningen av København inleds strax efter midnatt och när bataljen är över har Karl X Gustav lidit sitt största militära nederlag någonsin.


1659 - 22 december

Tre av ledarna för Malmösammansvärjningen, vilken hade som föremål att befria Skåne från det svenska oket, avrättas på Stortorget i Malmö. Bartholomeus Mikkelsen, Johan Jørgensen och Jokim Brun halshuggs, medan den förre borgmästaren Evert Wildfang benådas på schavotten och undslipper med böter på 3 000 daler.


1660 - 26 maj

Fredstraktaten mellan Danmark-Norge och Sverige undertecknas i København. Denna bekräftar i princip den tidigare överenskomna fredstraktaten från Roskilde, med undantaget att Sverige här får återlämna Bornholm till Danmark och Trondheims län till Norge. Skåningarnas rätt att få leva och verka efter de gamla danska lagarna stadfästs i samma ordalag som i Roskildefreden. Som ersättning för Bornholm får svenskarna 18 s k vederlagsgods vilka utgörs av skånska herrgårdar. Dessa inlöses av den danska kronan och övergår därefter i svensk ägo. (27 maj enligt Gösta Johannesson)


1662 - 18 september

Malmö recess undertecknas. I denna fastslås att de skånska ständerna skall inkorporeras med Sverige och få plats och rösträtt vid de svenska riksdagarna. Förutsättningen för detta är att skåningarna accepterar svensk lagstiftning, vilket de emellertid tycks vara villiga att göra varför en kompromiss uppnås. I samband med recessen stadfästs generellt skåningarnas i fredssluten inskrivna rätt att få behålla sina gamla danska privilegier och att fortsättningsvis få leva under gammal dansk lag. Dock skall svensk lagstiftning gälla i de fall där den danska lagen inte anses tillämplig, d v s om det i denna inte finns några bestämmelser som kan åberopas vid tvistemål.


1668 - 28 januari

Lunds universitet invigs.


1676 - 29 juni

Christian IV landstiger vid Råå i spetsen för en här på 14 000 man och tas emot av jublande skåningar.


1676 - 4 december

Slaget vid Lund där svenskarna lyckas vända ett hotande nederlag till knapp seger.


1677 - 1 juli

Sjöslaget i Køge bugt där den danske amiralen Niels Juel genom en våghalsig strategisk manöver lyckas slå den svenska flottan så grundligt att den därefter inte vågar visa sig i Öresund och södra Östersjön de närmast följande åren.


1677 - 14 juli

Slaget vid Rönneberga backar utanför Landskrona.


1678 - 26 januari

Den skånske adelsmannen, friherre Jørgen Krabbe avrättas genom arkebusering på Stortorget i Malmö.


1679 - 26 september

Fredstraktaten mellan Danmark-Norge och Sverige undertecknas i Lund.


1709 - 2 november

Fredrik IV landstiger med en invasionsarmé vid Råå.


1710 - 28 februari

Slaget vid Helsingborg.


1811 - 15 juni

Blodbadet i Klågerup där Mörners husarer kallblodigt skjuter och hugger ner berusade och i princip obeväpnade bonddrängar som samlats för att protestera mot den svenska statens tvångsutskrivningar.